PROMOCJA LAST MINUTE:

DŁUGOŚĆ POBYTU | MIESZKANIE | POKÓJ
30 minut |___30zł___ |___20zł___
1h (1 godzina) |___40zł___ |___25zł___
NOCLEG (g.20 do 7) |od _80zł__ |___40zł___
 
REGULAMIN


§1 OKREŚLENIA

Szczegółowe objaśnienie określeń użytych w niniejszym regulaminie:
 1. WYNAJMUJĄCY - osoba reprezentująca firmę wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: HOME RENT, os. Sobieskiego 22/122, 60-688 Poznań, NIP: 9720770400.
 2. MIESZKANIE / LOKAL - lokal z oferty Wynajmującego, przeznaczony do wynajmu.
 3. GŁÓWNY NAJEMCA / NAJEMCA - osoba najmująca lokal (biorąca w najem) na jeden z okresów wymienionych niżej i biorąca odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz zaleceń Wynajmującego,
  1. NOCLEG - wynajem mieszkania od godziny 20:00 (lub później) w dniu rozpoczęcia wynajmu, do godziny 7:00 rano (lub wcześniej) dnia następnego.
  2. DOBA HOTELOWA - wynajem mieszkania od godziny 15:00 (lub później) w dniu rozpoczęcia wynajmu, do godziny 11:00 (lub wcześniej) dnia następnego.
  3. PEŁNA DOBA ZEGAROWA - wynajem mieszkania na maksymalnie 24 godziny zegarowe, w dowolnie wybranym zakresie czasowym.
  4. WYNAJEM GODZINOWY - wynajem mieszkania na określoną ilość godzin, w dowolnie wybranym zakresie czasowym.
 4. GOŚĆ - osoba zamieszkująca lokal, przebywająca w lokalu pod nadzorem Głównego Najemcy,
 5. TERMIN WYNAJMU - zakres czasowy w jakim Najemca będzie przebywał w MIESZKANIU lub POKOJU. Okres ten musi zostać wyraźnie określony, dlatego należy podać dokładne DATY i GODZINY rozpoczęcia i zakończenia Najmu.
 6. REZERWACJA - proces mający na celu zapewnienie pobytu Gościowi polegający na zarezerwowaniu jednego z mieszkań na termin określony przez Gościa. Rodzaje rezerwacji:
  1. REZERWACJA POTWIERDZONA - rezerwacja potwierdzona wpłatą rezerwacyjną (gotówką lub na jedno z podanych kont bankowych),
  2. REZERWACJA SŁOWNA - rezerwacja potwierdzona słowną deklaracją złożoną przez Gościa.
  3. e-REZERWACJA - rezerwacja potwierdzona przez internet np. bezpośrednio ze strony www, poprzez mail, komunikator internetowy, GaduGadu itp.
 7. PROMOCJA - oferta skierowana dla Najemcy, która jest atrakcyjna cenowo, ale również podlegająca pewnym ograniczeniom (np. czasowym). Skorzystanie z promocji jest dobrowolne i musi zostać poprzedzone wyraźną deklaracją Najemcy o tym z której promocji chce skorzystać.
Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady rezerwacji i korzystania z lokali udostępnionych Gościom przez Wynajmującego.

§2 REZERWACJA

 1. REZERWACJI można dokonać:
  • telefonicznie - dzwoniąc pod nr telefonu +48 530 811 544 lub +48 530 811 566,
  • mailowo,
  • poprzez komunikator GaduGadu (39069554),
  • poprzez komunikator na stronie.
 2. Dokonanie rezerwacji poprzez jeden z powyższych kanałów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Pobytu.
 3. Dokonując rezerwacji należy podać / określić następujące dane:
  • maksymalną ilość osób przebywających w lokalu,
  • dane kontaktowe Głównego Najemcy: KONIECZNIE numer telefonu oraz ewentualnie adres mailowy i/lub kontakt GaduGadu,
  • dokładny Termin Wynajmu,
  • preferencje odnośnie lokalizacji Mieszkania. Jeśli w zasięgu zainteresowania jest jeden, konkretny Lokal, należy to wyraźnie zaznaczyć. Należy również poinformować o wykluczeniu niektórych lokalizacji.
  • rodzaj rezerwacji (jeśli ma być rezerwacja potwierdzona wpłatą rezerwacyjną, należy to wyraźnie zaznaczyć i ustalić w jaki sposób zostanie dokonana wpłata rezerwacyjna),
  • jeśli w lokalu mają przebywać zwierzęta, należy o tym poinformować na samym początku procesu rezerwacji,
  • Dodatkowo:
   • w przypadku wynajmu godzinowego:
    podstawowe dane Najemcy (co najmniej imię),
   • w przypadku wynajmu na dłuższy okres:
    pełne dane Najemcy (imię, nazwisko, adres),
  • w przypadku chęci otrzymania faktury VAT - dane niezbędne do jej wystawienia,
 4. W przypadku Rezerwacji Słownej swój pobyt należy potwierdzić najpóźniej o godzinie 9.00 rano w pierwszym dniu Wynajmu (jednak nie później niż na godzinę przed Terminem Wynajmu).
 5. WPŁATA NA KONTO:
  1. Zaliczka za pobyt wynosi co najmniej 30% wartości całego pobytu, jednak jej wysokość nie może być mniejsza niż opłata za pierwszy dzień pobytu,
  2. wpłaty na konto należy dokonać tak aby wpłynęła najpóźniej do końca dnia roboczego w którym dokonano rezerwacji.
  3. pozostała część kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
  4. w przypadku dokonywania rezerwacji "z dnia na dzień" lub na bieżąco, i jednoczesnej niemożności dokonania takiej wpłaty, aby została ona zaksięgowana w tym samym dniu. całość kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
  5. dokonana rezerwacja do momentu wpłaty zaliczki zaznaczana jest w kalendarzu rezerwacji jako rezerwacja wstępna. Po wpłynięciu zaliczki na konto rezerwacja posiada status rezerwacji potwierdzonej.
  6. w przypadku braku wpłaty zaliczki w ustalonym terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
  7. w przypadku rezygnacji z wcześniejszej rezerwacji nie dokonujemy zwrotów zaliczek.

§3 PRZEKAZANIE KLUCZY

 1. Najemca potwierdza telefonicznie dokładną godzinę i miejsce przekazania kluczy - najpóźniej 60 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia Najmu. Jeśli nie ustalono wcześniej lokalizacji wynajmowanego Lokalu należy to ustalić podczas tej rozmowy.
 2. W przypadku e-Rezerwacji lub Rezerwacji Słownej Najemca jest zobowiązany skontaktować się z Wynajmującym dodatkowo w dniu wynajmu, najpóżniej do godziny 9:00 rano. Wówczas Strony potwierdzają, że wszystkie ustalenia są aktualne i nic się nie zmieniło. W przypadku braku takiego kontaktu ze strony Najemcy, Wynajmujący może dokonać zmian w Kalendarzu Rezerwacji.
 3. Odbiór kluczy jest możliwy w naszym BIURZE / RECEPCJI:
  1. W przypadku wynajmu lokalu w dzielicach: PIĄTKOWO / WINOGRADY:
   os. Zwycięstwa 23C m. 22. Najemca jest zobowiązany 30 minut przed przyjazdem poinformować Wynajmującego o przewidywanym terminie przybycia na miejsce - wykonując telefon potwierdzający na numer +48530811544.
  2. W przypadku wynajmu lokalu w dzielnicy: WILDA:
   ul. Dolina 21. Najemca jest zobowiązany 30 minut przed przyjazdem poinformować Wynajmującego o przewidywanym terminie przybycia na miejsce - wykonując telefon potwierdzający na numer +48530811566.
  3. W WYNAJMOWANYM LOKALU - w tym przypadku musi to zostać dodatkowo uzgodnione (musi być taka możliwość ze strony Wynajmującego), a czasem - ale nie zawsze - może się to wiązać z wpłatą rezerwacyjną (REZERWACJA POTWIERDZONA).
 4. W momencie przekazywania kluczy należy również uiścić pełną opłatę za Wynajem Lokalu w zakresie czasowym wynikającym z Terminu Wynajmu

§4 WCZEŚNIEJSZE OPUSZCZENIE LOKALU / PRZEDŁUŻENIE POBYTU

 1. WCZEŚNIEJSZE OPUSZCZENIE:
  1. Fakt wcześniejszego opuszczenia lokalu należy zgłosić Wynajmującemu - tylko i wyłącznie telefonicznie,
  2. Jeśli opuszczenie lokalu wynika z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, pobrana zaliczka za wynajem nie podlega zwrotowi.
 2. PRZEDŁUŻENIE POBYTU:
  1. Należy zgłosić chęć przedłużenia pobytu Wynajmującemu - tylko i wyłącznie telefonicznie,
  2. Przedłużenie pobytu jest możliwe tylko wtedy gdy istnieje taka możlwość (Kalendarz Rezerwacji),
  3. Podczas w/w rozmowy należy też ustalić sposób dokonania opłaty za przedłużenie. Tylko opłacenie przedłużenia upoważnia do zostania dłużej.
  4. Przy wynajmie godzinowym opłacenie przedłużenia najczęściej następuje w lokalu. W takim przypadku opłatę należy uiścić Wynajmującemu lub osobie przez niego uprawnionej (zgodnie z uzgodnieniami telefonicznymi). Przy dłuższym wynajmie opłatę należy uiścić w Biurze.
  5. Po akceptacji ze strony Wynajmującego można pozostać dłużej niż to wynika z ustalonego wcześniej Terminu Wynajmu.
  6. W przypadku braku akceptacji ze strony Wynajmującego, należy opuścić w zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Terminu Wynajmu.
  7. W przypadku samodzielnego przedłużenia Terminu Wynajmu bez zgody / wiedzy Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wynikającej za rozpoczęcie kolejnej doby hotelowej, lub cennika wynajmu godzinowego. Płatność tę należy uiścić PRZED opuszczeniem, przekazując ją osobie odbierającej lokal.

§5 ZDANIE LOKALU

 1. Lokal należy opuśćić nie później niż to wynika z Terminu Wynajmu,
 2. W zależności od możliwości technicznych lokalu są dwie możliwości zdania kluczy:
  1. W przypadku gdy w mieszkaniu znajdują się tzw. "drzwi samo-zatrzaskowe", Najemca zostawia klucz w mieszkaniu, drzwi zatrzaskuje i upewnia się czy na pewno nie można dostać się z zewnątrz do lokalu.
  2. W pozostałych przypadkach Najemca zamyka drzwi na klucz, następnie klucz wrzuca do Skrzynki Pocztowej z numerem mieszkania.
 3. W obydwu przypadkach, na koniec Najemca zgłasza Wynajmującemu telefonicznie fakt opuszczenia Lokalu.

§6 USZKODZENIA, ANULOWANIE REZERWACJI, SKRÓCENIE POBYTU

 1. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym lokalu oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód wyrządzonych przez siebie, lub niezgłoszonych oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Najemca.
 2. Na terenie wszystkich lokali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Dopuszcza się warunkowe palenie tytoniu TYLKO I WYŁĄCZNIE na balkonie (dotyczy to tylko tych Lokali w których balkon występuje). W takich przypadkach należy pozostawić po sobie czystość i porządek.
 3. W Lokalu ma prawo przebywać maksymalnie tyle osób ile zadeklarowano podczas Rezerwacji lub w momencie przekazywania Lokalu. Jeśli nie ustalono tego wcześniej ustala się że Lokalu mają prawo przebywać maksymalnie 2 osoby. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i niepoinformowania Wynajmującego o tym fakcie, Wynajmujący ma prawo do usunięcia z Lokalu wszystkich Gości oraz natychmiastowego anulowania rezerwacji. W takim przypadku Najemcy nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany czas pobytu.
 4. Goście odwiedzający Najemcę, zobowiązani są opuścić mieszkanie do godziny 20.00. W przeciwnym wypadku Gość zostaje potraktowany jako osoba niezadeklarowana i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt w danym dniu. W przypadku stwierdzenia iż dana osoba przebywa w lokalu "na dłużej", należy uiścić opłatę za pobyt tej osoby w całym zakresie czasowym wynikającym z Terminu Wynajmu. W przypadku braku dojścia do porozumienia istnieje możliwość anulowania pobytu ze skutkiem natychmiastowym.

§7 INNE POSTANOWIENIA

 1. Wszelkie mapki dojazdowe w naszych ofertach są umieszczone w celach informacyjnych. Czas dojazdu jak i niektóre parametry są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie.
 2. Prawem właściwym dla sporów między Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 4. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Lokalu.